Drzewko „Jadwiga” w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO POETYCKIEGO KONKURSU JUBILEUSZOWEGO

NA WIERSZ O ŚW.  JADWIDZE KRÓLOWEJ POLSKI

 „Jadwiga – służba człowiekowi drogą do świętości Królowej”.

 1. Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.
 1. CELE:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Jadwigi Królowej,
 • upowszechnienie sylwetki patronki wśród całej społeczności szkolnej,
 • zainteresowanie uczniów literaturą,
 • inspirowanie do twórczych działań ,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie poetyckiej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów literackich,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – VIII (druga kategoria wiekowa).
 1. ZASADY:
 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza tematycznie związanego
  z postacią Królowej Jadwigi oraz jej drogą do świętości,
 • wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany,
 • wiersz musi zmieścić się na kartce formatu A4,
 • prace konkursowe napisane pismem odręcznym lub wydrukowane należy przesłać na adres placówki: Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie.
 • każda praca powinna zawierać tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły,
 • prace będą oceniane w kategoriach: poprawność językowa, walory poetyckie i językowe, zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, zgodność z faktami historycznymi,
 • prace nieczytelne nie będą podlegały ocenie,
 • prace mogą być oddawane np. na papeterii, kolorowych kartkach, papierze czerpanym,
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 1. TERMIN PRZYJMOWANIA WIERSZY.

Do 8 czerwca 2022 r. Wiersze prosimy wysyłać w formie wydrukowanej lub napisanej odręcznie na adres podany powyżej.

 1. KONTAKT.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com

 

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel historii mgr Marek Widera.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii mgr Klaudia Widera.

 

 1. JURY.
 • Pani Halina Włoka – nauczyciel języka polskiego.
 • Pani Jolanta Brzozowska – nauczyciel języka polskiego.
 • Pani Ewa Godlewska-Stalka – nauczyciel języka polskiego.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu br. dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej szkoły.

 1. PUBLIKACJA WIERSZY.

Najlepsze wiersze zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej, Muzeum Miasta Mysłowice oraz zaprezentowane podczas rozdania nagród. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych w związku z publikacją wiersza.

 1. NAGRODY.

Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.

 1. PATRONAT.

O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Administrator Parafii Archikatedralnej Ksiądz Paweł Rybski;
 • Ksiądz Dziekan Dekanatu Mysłowice, Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – Andrzej Hoinkis;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 • Muzeum Miasta Mysłowice;
 • Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna.
 1. WSPÓŁORGANIZATOR.

Współorganizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Mysłowice.

                                                                                                                              Załącznik 1

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika

w Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie Jubileuszowym pod hasłem
Jadwiga – służba człowiekowi drogą do świętości Królowej.”

organizowanym do dnia 8 czerwca 2022 r.

przez Szkołę Podstawową nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach

 1. Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:

 

imię i nazwisko…………………………………………………………….. klasa …….

 

Szkoła…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Zgodnie z art. 6 § 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO):

wyrażam zgodę (proszę zaznaczyć  krzyżykiem)

TAK                        NIE

 na przetwarzanie danych mojego dziecka:  

takich jak: imię i nazwisko, klasa, szkoła, informacji o  konkursie w którym, dziecko będzie brało udział, informacji o jego sukcesach  w tym  prezentacji  prac konkursowych  (komiksu)  i  jego wizerunku.

Dane  te będą przetwarzane wyłącznie w celu dokumentowania wydarzenia – konkursu
i prowadzenia działań promocyjnych szkoły, poprzez rozpowszechnianie ich w następującej formie:

 1. Umieszczanie informacji na oficjalnej stronie internetowej szkoły: http://zsp3myslowice.szkolnastrona.pl.
 2. Umieszczanie informacji na stronie Katedry Wawelskiej, lokalnej, mysłowickiej prasy
  i telewizji, stronie Muzeum Miasta Mysłowice.

 

Wobec powyższego przyjęłam/ przyjąłem do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w oświadczeniu, niezbędnych do realizacji celu jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mysłowicach.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Natalia Ławik, z którą można się kontaktować pisemnie na adres e- mail: iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl lub telefonicznie tel. 32 666 31 32.
 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, które zostały podane.
 4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możliwe jest wycofanie zgody.
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Mam prawo do wniesienia skargi.
 7. Okres przechowywania danych: do czasu wycofania zgody.

 

                                                            …………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica)