Regulamin

Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

 

§1.Postanowienia ogólne

1.Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej zawiązała się 14 października 2006 r. w Krakowie.

2. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, zwana dalej Rodziną Szkół Jadwiżańskich, to rodzaj wspólnoty zrzeszającej uczniów, rodziców, nauczycieli  (również emerytów)  i pracowników szkół noszących imię Pani Wawelskiej.

3. Siedzibą Rodziny Szkół Jadwiżańskich jest Parafia Archikatedralna im. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M., Wawel 3, 32-001 Kraków.

4. Rodzina Szkół Jadwiżańskich współpracuje z Parafią Archikatedralną im. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M w Krakowie oraz Siostrami Świętej Jadwigi Królowej Służebnicami Chrystusa Obecnego w Krakowie.

5. Przedstawiciele szkół spotykają się raz w roku w celu podsumowania swojej działalność za dany rok szkolny oraz zaplanowania działań na następny rok szkolny w miesiącu wskazanym przez Radę Rodziny.

 

§2. Cele działania Rodziny Szkół Jadwiżańskich

1.Pogłębianie wiedzy o życiu i dokonaniach Jadwigi Andegaweńskiej.

2. Popularyzacja kultu Świętej Jadwigi Królowej.

3. Kształtowanie postaw moralnych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę.

4. Ukazanie wspólnych obszarów działania papieża Świętego Jana Pawła II i Wawelskiej Monarchini.

5. Zgłębianie kulturowego dorobku narodu, w szczególności Katedry na Wawelu i innych miejsc związanych z Jadwigą Andegaweńską.

6. Integracja społeczności szkolnych ze szkół noszących imię Pani Wawelskiej.

 

§3. Wybory do Rady Rodziny

1.Uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich raz na trzy lata wyłaniają ze swego składu, w drodze tajnego głosowania 4 osoby, które wchodzą w skład Rady Rodziny Szkół Jadwiżańskich zwanej dalej Radą Rodziny.

2. Dyrektorzy i Nauczyciele uczestniczący w Ogólnopolskim Forum Rodziny Szkół Jadwiżańskich podejmują decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

3. W skład Rady Rodziny wchodzą również  Kustosz Katedry na Wawelu oraz Siostra Jadwiżanka.

4. Rada Rodziny ze swojego składu wyłania prezesa i wiceprezesa.

5. W składzie Rady Rodziny powinien znajdować się przynajmniej jeden czynny dyrektor lub nauczyciel.

6. Kadencja Rady Rodziny trwa trzy lata.

7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Rodziny (np. rezygnacja, sytuacje życiowe) przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z powyższymi zasadami.

8. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

 

§4. Zakres działań Rady Rodziny

1.Reprezentowanie Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

2. Zwoływanie raz w roku szkolnym Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów i Nauczycieli.

3. Przygotowywanie planów pracy na każdy rok szkolny, po wysłuchaniu propozycji przedstawicieli szkół.

4. Coroczne przygotowywanie sprawozdań dla uczestników Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów i Nauczycieli.

5. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw zgłaszanych przez szkoły należące do Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

6. Koordynowanie organizacji Ogólnopolskich Zjazdów Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.

7. Organizowanie konkursów.

8. Dokumentowanie działań Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Prowadzenie strony internetowej.

 

§5. Zakres działania Szkoły

1.Prawo uczestniczenia w organizowanych dla Rodziny Szkół Jadwiżańskich przedsięwzięciach.

2. Współpraca z innymi szkołami w zakresie zadań przyjętych do realizacji.

3. Zgłaszanie własnych inicjatyw i pomysłów do planu pracy.

4. Troska o dobre imię Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

 

§6. Inne informacje

1.Rodzina Szkół Jadwiżańskich posiada własną pieczęć.

 

 

2. Rodzina Szkół Jadwiżańskich posiada własne logo.

 

3. Rodzina Szkół Jadwiżańskich ma własną stronę internetową: www.rodzinaszkoljadwizanskich.pl oraz zakładkę na stronie katedry wawelskiej: www.katedra-wawelska.pl/szkoly-im-sw-jadwigi-krolowej.

4. Rodzina Szkół Jadwiżańskich posiada własny hymn: „Blaskiem Jej rozpromieniony”.

5. Niniejszy Regulamin zatwierdzono 22.11.2019 r. podczas VII Ogólnopolskiego Forum Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.