VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej
pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich

Literatura konkursowa:

Andrzej Wyrobisz „Jadwiga” Poczet królów i książąt polskich, wyd. „Czytelnik” , 1987

Juliusz Bardach „Władysław II Jagiełło” Poczet królów i książąt polskich, wyd. „Czytelnik” , 1987

Była Marią i Martą – Piotr Stefaniak-str. 55 – 101

REGULAMIN 

 • Podstawa prawna

 

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);
 2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz.125, z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017 poz. 1580).

 

 •   Cele
 1. Rozwijanie zainteresowań historycznych i humanistycznych.
 2. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych.
 3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, w szczególności wiedzy dotyczącej postaci Świętej Jadwigi Królowej oraz epoki, w której żyła.
 4. Czerpanie wiedzy z wielkiego dziedzictwa narodowego, jakim jest Katedra Wawelska.
 5. Wyłonienie najlepszych zespołów uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie historią Polski
  oraz życiem Świętej Jadwigi Królowej.
 6. Promowanie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli.

 

 • Organizator
 1. Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”, zwanego dalej Konkursem, jest Parafia Archikatedralna p. w. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków oraz Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej zwani dalej Organizatorem.

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Konkurs jest przeprowadzany  w dwóch kategoriach wiekowych:
 2. Uczniowie szkół podstawowych;

 

 1. Uczniowie szkół średnich.
 2. Konkurs ma charakter indywidualny na etapie szkolnym i rejonowym, a na etapie ogólnopolskim – zespołowy.
 3. Warunkiem udziału Szkoły w Konkursie (otrzymania zestawów pytań konkursowych do etapu szkolnego i rejonowego) jest przesłanie/dostarczenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Szkoły (załącznik nr 1) na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl
 4. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach::
 5. etap szkolny;
 6. etap rejonowy;
 7. etap ogólnopolski .
 8. Kolejne etapy Konkursu odbywają się w terminach wskazanych w harmonogramie stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego regulaminu.
 9. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach Konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczniów określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 10. Informacje dotyczące wyników punktowych uzyskanych przez uczniów w etapie:
 11. szkolnym i rejonowym – są przekazywane uczniom przez dyrektora szkoły;
 12. ogólnopolskim – są dostępne na stronie internetowej www.katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/KONKURSY/ VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy.

 

 • Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Do etapu szkolnego ma prawo przystąpić każdy uczeń.
 3. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w każdym etapie Konkursu odpowiada dyrektor szkoły, do  której uczęszcza uczeń.
 4. Uczeń zgłasza chęć udziału w Konkursie wychowawcy lub dyrektorowi szkoły. Zgłoszenia uczniów dyrektor przekazuje Organizatorowi wyłącznie w postaci protokołu z przeprowadzonego w szkole etapu szkolnego Konkursu.
 5. Uczeń oraz jego rodzice zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 6. Podczas każdego z etapów zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się Konkurs urządzeń mobilnych pod  rygorem wykluczenia ucznia z dalszego udziału w Konkursie.
 7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o przerwaniu Konkursu przez tego ucznia i unieważnia jego pracę.
 8. Członkowie Komisji i Zespołu Nadzorującego nie mogą udzielać uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować w czasie trwania Konkursu.
 9. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. Wskazane jest by liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego była nie mniejsza niż 3
 10. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się łącznie 20 najlepszych trzyosobowych zespołów uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i szkoły średnie. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo wyrazić zgodę na reprezentowanie szkoły przez jednego ucznia lub zespół złożony z dwóch uczniów.

 

 • Organizacja Konkursu

               I Etap szkolny

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły.
 2. Zadania dyrektora szkoły:
 3. powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej;
 4. uzyskanie oświadczeń rodziców uczniów biorących udział w Konkursie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;
 5. pobranie z poczty szkoły arkusza z zadaniami konkursowymi i przygotowanie odpowiedniej ich liczby dla  uczniów. Zadania konkursowe będą przesłane w dzień poprzedzający Konkurs;
 6. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu;
 7. sprawdzenie i ocena prac przez Szkolną Komisję Konkursową zgodnie z kluczem przesłanym przez  Organizatora Konkursu;
 8. przesłanie protokołu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl;
 9. przekazanie uczniom informacji o wynikach etapu szkolnego;
 10. przestrzeganie określonych w harmonogramie Konkursu terminów przekazywania protokołów. Przekroczenie terminu skutkuje wykluczeniem uczniów z dalszego udziału w Konkursie.

 

               II Etap rejonowy

 1. Uczniowie zakwalifikowani do etapu rejonowego przystępują do niego w swojej szkole.
 2. Organizacja etapu rejonowego Konkursu na terenie danej szkoły i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa

na dyrektorze szkoły, z której uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

 1. Zadania dyrektora szkoły:
 2. powołanie Komisji Konkursowej;
 3. pobranie z poczty szkoły arkusza z zadaniami konkursowymi i przygotowanie odpowiedniej ich liczby dla uczniów. Zadania konkursowe będą przesłane w dzień poprzedzający Konkurs;
 4. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego Konkursu;
 5. sprawdzenie i ocena prac przez Komisję Konkursową zgodnie z kluczem przesłanym przez Organizatora Konkursu;
 6. przekazanie osobiście lub przesłanie pocztą (dopuszczalne jest przesłanie zeskanowanych poprawionych prac pocztą elektroniczną) do wskazanego w harmonogramie Konkursu dnia ocenionych prac trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów możliwych do zdobycia na adres:

Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków.

 1. przesłanie protokołu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl;
 2. przestrzeganie określonych w harmonogramie Konkursu terminów przekazywania protokołów. Przekroczenie terminu skutkuje wykluczeniem uczniów z dalszego udziału w Konkursie.

 

               III Kwalifikacja drużyn do etapu ogólnopolskiego:

 1. Prace uczniów, którzy w etapie rejonowym uzyskali największą liczbę punktów, podlegają weryfikacji dokonywanej przez Organizatora Konkursu.
 2. Suma punktów uzyskanych przez 3 reprezentantów szkoły decyduje o zakwalifikowaniu się drużyny do etapu ogólnopolskiego.
 3. Organizator Konkursu kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego max. 20 drużyn.
 4. Na podstawie zweryfikowanych wyników etapu rejonowego Organizator Konkursu sporządza zestawienie wyników oraz publikuje listę szkół zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego na stronie:
  .www.katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/KONKURSY/VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy.

 

IV Etap ogólnopolski

 1. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za organizację etapu ogólnopolskiego i nadzór nad jego przebiegiem.
 2. 14 dni przed etapem ogólnopolskim Konkursu na stronie katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/KONKURSY/VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, zostanie umieszczony komunikat zawierający szczegóły organizacyjne.
 3. Konkurs na etapie ogólnopolskim jest dwuczęściowym turniejem drużyn:
 4. runda pytań,
 5. mini gra terenowa.
 6. Czas rundy pytań oraz mini gry terenowej zostanie ustalony na początku turnieju.
 7. Organizator Konkursu publikuje listę finalistów i laureatów na stronie internetowej www.katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/KONKURSY/VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy.

 

 • 7 Tryb odwoławczy
 1. Uczestnik Konkursu lub jego opiekun prawny ma prawo do zapoznania się z oceną, jaką uzyskał na każdym etapie
 2. Uczestnik lub opiekun prawny, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie Konkursu nie jest sprawiedliwy i został przyznany niezgodnie z Regulaminem, może złożyć odwołanie na piśmie ze szczegółowym uzasadnieniem.
 3. Odwołanie od decyzji Komisji na I  i II etapie uczestnik składa do Dyrektora Szkoły, odwołanie od ocen komisji na etapie ogólnopolskim – do Organizatora.  Odwołanie w formie pisemnej, podpisane własnoręcznie przez uczestnika lub opiekuna prawnego, należy dostarczyć do właściwego organu Konkursu po zakończeniu eliminacji danego stopnia, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia tych eliminacji (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Odwołanie można złożyć osobiście  lub listem poleconym.
 5. Przewodniczący Komisji udziela odpowiedzi w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 6. Przewodniczący Komisji, do której wpłynęło odwołanie, ma obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, zasięgnięcia opinii obu stron i zbadania okoliczności wskazanych w odwołaniu.
 7. Po ustaleniu zasadności odwołania przewodniczący właściwej Komisji podejmuje decyzję o ponownej weryfikacji pracy pisemnej.
 • 8 Uprawnienia i nagrody

 

 1. W klasyfikacji wyników poszczególnych etapów stosuje się następujące terminy:
  • uczestnik etapu szkolnego,
  • uczestnik etapu rejonowego,
  • uczestnik etapu ogólnopolskiego, finalista Konkursu , laureat Konkursu.

 

 1. . Na podstawie wyników eliminacji ogólnopolskich ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), zaś Komisja wydaje decyzję o uznaniu za laureatów Konkursu o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej uczestników, którzy uzyskali 80% i więcej punktów możliwych do zdobycia. Status finalisty uzyskują uczestnicy  etapu ogólnopolskiego, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.
 2. Nagrody przyznawane są oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.
 3. Dla zdobywców I, II i III miejsca Organizator przewiduje 3 dniową wycieczkę, natomiast szkoły otrzymują za:

I miejsce – Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej,

II miejsce – Srebrne Lilie Jadwigi Andegaweńskiej,

III miejsce – Brązowe Lilie Jadwigi Andegaweńskiej.

 

 1. Laureatom i finalistom przysługują nagrody rzeczowe przyznane przez sponsorów i Organizatora.

 

 1. Zwycięzcy w kategorii szkół średnich otrzymują indeks Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

 

 1. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Świętej Jadwigi Królowej, w dniu Patronki, Wawelskiej Pani.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Organizator.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie i  opublikowanie danych dotyczących konkursu, do prezentacji zdjęć, nagrań, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora.
 4. Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania Konkursu do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy i nieujawniania ich treści.
 5. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej Katedry na Wawelu www.katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/KONKURSY/VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy.

 

 • 10 Ochrona danych osobowych
 1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacją danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Poprzez zgłoszenie szkoły do Konkursu, osoby podające swoje dane osobowe jako opiekunowie uczestników Konkursu z danych szkół, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa szkoły w Konkursie.
 3. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni, a także opiekunowie Konkursu z poszczególnych szkół, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak  również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31-001 Kraków. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: parafia@katedra-wawelska.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje dane Organizatorom Konkursu. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 harmonogram

Załącznik nr 3 Literatura

Załącznik nr 4 oświadczenie rodzica

Zalacznik_nr 5_protokol_etap_szkolny_2023