Ogólnopolski konkurs plastyczny

Ojczyzna – Nauka – Cnota w życiu Świętej Jadwigi Królowej

Nasza szkoła obchodzi 20 – lecie nadania imienia. Z tej okazji chcielibyśmy uhonorować naszą Patronkę Świętą Jadwigę Królową oraz osobę księdza kardynała Franciszka Macharskiego sprawującego Mszę Świętą podczas tej doniosłej uroczystości.

Twórczość Stanisława Wyspiańskiego, naszego wieszcza narodowego, niech będzie inspiracją do zmagań plastycznych. W tym roku w Krakowie świętowano 150 rocznicę jego urodzin.

Dla tych osób nasza Ojczyzna była bardzo ważna!

Hasło: Ojczyzna, Nauka, Cnota jest dalej aktualne.

Lilia Andegaweńska – symbol pozytywnych wartości tak ważnych dla naszych podopiecznych.

Cele:

– Pogłębienie wiedzy o Patronce naszych szkół, Świętej Jadwidze Królowej.

– Zapoznanie się z postacią księdza kardynała Franciszka Macharskiego, tak bardzo cenionego przez świętego Jana Pawła II.

– Poznanie twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

– Rozwijanie zdolności plastycznych.

– Zapoznanie się z techniką witrażu i nowymi możliwościami projektowania.

Zasady konkursu:

– Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej od kl. III  do VIII.

– Wykonanie projektu witraża z symbolem Lilii Andegaweńskiej – kl. III – V, format A 4.

– Przygotowanie projektu witraża o Św. Jadwidze Królowej i jej cnotach – format A 3 – kl. VI – VIII lub wykonanie projektu w formie graficznej kl. III –VIII oraz przesłanie na pocztę elektroniczną w formie graficznej JPG, format A4, rozmiar 3MB, strona: iwona.miodek@wp.pl

Opisanie pracy: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek ucznia, adres szkoły, opiekun, nr tel.

Nadesłanie prac do 31 V 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), ogłoszenie wyników do 5 VI na stronie Szkoły Podstawowej w Winiarach, rozdanie nagród na uroczystości z okazji 20 – lecia nadania imienia naszej szkole.

Przewidziane nagrody za I, II, III miejsce, 2 wyróżnienia w kategorii kl. III – V oraz VI – VIII (nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania dla uczestników).

Nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych dziecka i zgodą na udział w konkursie rodziców dziecka lub prawnych opiekunów. Nadesłane prace nie będą odsyłane i mogą być wykorzystane do celów medialnych.

Regulamin konkursu:

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą Ogólnopolski konkurs plastyczny Ojczyzna, Nauka, Cnota w życiu naszej Patronki, Świętej Jadwigi Królowej.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej
w Winiarach,  adres do korespondencji: Winiary 169, 32 – 420 Gdów.
Tel. 12 251 72 27. Koordynator:  Iwona Szuro, tel. 660129605

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony 05.2019 do 31.05.2019. Prosimy
  o nadesłanie maksymalnie 5 prac z danej szkoły z każdej kategorii  kl. III – V oraz kl. VI –VIII (decyduje data stempla pocztowego).
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń od kl. III do kl. VIII szkoły podstawowej. Uczniowie biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków: osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika konkursu zgodnie z § 2 pkt 1. Zgodę na udział w konkursie musi potwierdzić rodzic lub prawny opiekun własnym podpisem. Zgoda musi być umieszczona na odwrocie pracy wraz z danymi ucznia dotyczącymi klasy wieku oraz szkoły telefonem do opiekuna (nauczyciela) lub wysłana na wskazaną stronę internetową.
 • 3 NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, książki lub przybory malarskie, dyplomy i podziękowania.
 1. Zdobywcami nagród w konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję
  3 – osobową zaproszoną przez organizatora konkursu. Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie koordynator konkursu. W przypadku gdy nie będzie przedstawiciela szkoły na wyżej wymienionej uroczystości, nagrody
  i podziękowania zostaną przesłane na adres szkoły przed zakończeniem roku szkolnego.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 1. Warunkiem udziału
  w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu szkoły, numeru tel. kontaktowego lub nazwiska opiekuna konkursu niezbędnych do przekazania nagrody.
  2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 5 Postanowienia końcowe: Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

…………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację wizerunku mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………  wiek………………….

Zgoda dotyczy przetwarzania danych, ich udostępniania oraz prezentacji wizerunku dziecka na potrzeby konkursu Ojczyzna, Nauka, Cnota w życiu Świętej Jadwigi Królowej. Udzielenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

 

………………………………………………..                                              …………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)

 

 

…………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację wizerunku mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………  wiek………………….

Zgoda dotyczy przetwarzania danych, ich udostępniania oraz prezentacji wizerunku dziecka na potrzeby konkursu Ojczyzna, Nauka, Cnota w życiu Świętej Jadwigi Królowej. Udzielenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

 

………………………………………………..                                              …………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)