II MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„KRÓLOWA JADWIGA”

§ 1 Organizator

 1. Organizatorami konkursu plastycznego „Królowa Jadwiga” zwanego dalej Konkursem jest Parafia Archikatedralna p.w. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31- 001 Kraków , Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, ul. Lubicz 17H, 31-503 Kraków, oraz Zarząd Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

 

§ 2 Cele Konkursu

 1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych i przynależności narodowej.
 2. Poznawanie postaci królowej Jadwigi Andegaweńskiej i epoki w której żyła.
 3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów plastycznych.
 4. Promowanie kreatywności i samodzielności artystycznej dzieci i młodzieży.
 5. Tworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy.
 6. Podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek oświatowych znajdujących się na Węgrzech, jak również uczniowie ze szkół podstawowych w Polsce, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Uczestnictwo w Konkursie może być tylko indywidualne.
 4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 5. Jedna szkoła może przesłać do 10 prac, po 5 w każdej kategorii wiekowej.
 6. Szkoła/przedszkole dostarcza w wyznaczonym terminie na wskazany adres:
 7. Opieczętowany pieczątką Szkoły wykaz nadesłanych prac zawierający: imiona i nazwiska uczniów wraz z podziałem na kategorie wiekowe, imię i nazwisko Szkolnego Koordynatora Konkursu
 8. opisane (na odwrocie) prace plastyczne uczniów
 9. Załącznik nr 1 dołączony do każdej nadesłanej pracy.

 

§ 4 Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej prezentującej jego artystyczną wizję związaną z tematem Konkursu.
 2. Format prac plastycznych – wyłącznie A4.
 3. Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 4. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
  1. scenka rodzajowa,
  2. portret ołówek,
  3. portret tusz,
  4. portret malarstwo,
  5. kopia.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że praca zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu zgadza się na publikację przez Organizatorów jego pracy.
 7. Nieprawidłowo przesłane prace nie będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
 8. Prace złożone/przysłane po terminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie lub niedoręczenie przesyłki.
 9. Prace konkursowe wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu należy dostarczyć nie później niż do 15 kwietnia 2024 roku na adres:

Uczestnicy z Węgier: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

Uczestnicy z Polski: Parafia Archikatedralna p. w. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M Wawel 3, 31-001 Kraków.

 

§ 5 Komisja Konkursowa

 1. Za dokonanie oceny przysłanych prac i przyznanie nagród odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-15 lat.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
 5. Komisja Konkursowa ma prawo podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania Konkursu i zmiany terminu ogłoszenia wyników.

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 15 maja 2024 roku
 2. Organizator dla pierwszych trzech miejsc oraz prac wyróżnionych w każdej z kategorii wiekowych przewiduje nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody będą wręczane 6 czerwca 2024r. W Katedrze Wawelskiej w Krakowie podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół świętej Jadwigi Królowej.
 4. Organizator nagradza wszystkich Uczestników „Dyplomem”.

 

§ 7 Uwagi końcowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.
 2. Prawny opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu i przekazania nagród przez Organizatora.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Regulamin wchodzi w życie 11 grudnia 2023 roku.

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatorów w celach wynikających z organizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA

W  II MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

                  „KRÓLOWA JADWIGA ”

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, klasa, wiek

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu

 

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, i adresu zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanego przez moje dziecko pracy konkursowej w formie drukowanej, jak również na stronie internetowej Organizatorów Konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 

 

……………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data

 

 

……………………………………………………………………………………….

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika Konkursu